Training Solution
ประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำ และออกแบบงาน กราฟิก และระบบฝึกอบรม ในรูปแบบของซีดีมัลติมีเดีย
หรืออินเตอร์เน็ต ช่วยให้การจัดฝึกอบรมการใช้งาน ซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงาน, องค์กร และบริษัทเอกชน
ได้พัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อีบิซิเน็ต จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการอบรมให้กับหน่วยงาน , องค์กร , สถานศึกษา และ
บริษัทต่างๆ มาแล้วมากมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านกราฟิก, เว็บเพจ และมัลติมีเดีย ทำให้หลักสูตร
ของทางบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้กลับไปใช้ยังหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 
การสร้างโปรแกรมช่วยสอนในการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware 7
มุ่งเน้นให้ผู้เเรียนได้สร้างโปรแกรมที่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้กับตัวโปรแกรม รวมทั้งการสร้างแบบการ
เรียนรู้ การสอนแบบอิเลคทรอนิคส์ภายในองค์กร จนกระทั่งประยุกต์ใช้กับงาน Multimedia Presentation
 
Advance Authorware 7
มุ่งเน้นใน การเขียนสคริปต์ ซึ่งเป็นการใช้โปรแกรม Authorware ในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ
ทำงานของตัวแปร และฟังก์ชั่นต่างๆ ในโปรแกรม พร้อมด้วยเทคนิคการเขียนโปรแกรมให้ทำงานร่วมกับ
เส้นโฟลว์ หรือไอคอน
 
การนำเสนองานแบบ Multimedia Presentation ด้วยโปรแกรม
Macromedia Director MX 2004
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ Tool ในโปรแกรมได้คล่อง และสร้างงาน Presentation ,
Multimedia Interaction
 
Advance Director MX 2004
ให้ผู้เรียนได้ใช้งานของโปรแกรม Director ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น จะเน้นหนักในเรื่อง
การเขียนภาษาสคริปต์ Lingo
 
การสร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม
Macromedia Dreamweaver 8
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานและพัฒนาเว็บเพจ ขึ้นมาเองได้ และสามารถควบคุม เว็บไซต์
ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเทคนิคอื่นๆ ในการสร้างเว็บเพจ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
Macromedia Dreamweaver MX Data Base
มุ่งเน้นในเรื่องของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และการเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
Macromedia Flash 8

มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะสร้างงาน Animation และ Interactive บนเว็บเพจ
รวมถึงการพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรม Flash 8
 
Advance Flash Script
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนางาน Flash MX ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยการเขียน คำสั่ง
Action Script เข้าไปในโปแกรม เพื่อควบคุมการทำงานของ Flash ให้มีความสามารถในการทำงาน
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งลูกเล่นต่าง ๆ นอกเหนือจากการสร้าง Animation
 
การออกแบบ และสร้างภาพกราฟิก สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม
Macromedia Fireworks 8
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ tool ในการสร้างงานกราฟิก และผลิตงานกราฟิกได้อย่างสวยงาม
พร้อมทั้งวิธีการนำงานไปใช้ และลูกเล่นในเว็บเพจ
 
Web Graphic Designer
มุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบดีไซน์ รูปลักษณ์ของเว็บเพจ ในหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งเทคนิคต่างๆ
ของโปรแกรม Dreamweaver , Flash , Fireworks ในการจัดทำเว็บ และการนำงานในแต่ละ
โปรแกรมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน
 
การออกแบบ และจัดทำเอกสาร วารสาร โบรชัวร์ ด้วยโปรแกรม
Macromedia FreeHand MX
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในโปรแกรม และจัดวางเลย์เอ้าท์ รวมทั้งวิธีนำงานไปใช้ในรูปแบบของการจัดพิมพ์เอกสาร การออกแบบโบรชัวร์ วารสาร นามบัตร
และสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ
 
Project Management using Microsoft Project
- สามารถทราบแนวคิดและเข้าใจเรื่องการบริหารโครงการ
- สามารถเขียนแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) และเพิร์ต (Pert) ได้
- สามารถคำนวณตารางงาน กำหนด date line และ วิเคราะห์โครงการได้ อย่างอัตโนมัติ
- ทราบแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
- นำเสนอแนวความคิดในรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม
 
เทคนิคการตัดต่อ VDO ด้วย Adobe Premier
ให้ผู้เรียนได้รู้จักกับเทคนิคการตัดต่อวีดีโอ และลูกเล่นต่างๆ ในการกระบวนการสร้างภาพยนตร์
 
Swift 3D v.4.5(การสร้างานสามมิติใช้ร่วมกับโปรแกรม Flash)
มุ่งเน้นเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติ ในลักษณะ Vector 3D พร้อมทั้งกำหนด Animation
เพื่อไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Flash
 

เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทฯ ของท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอบรม ทางบริษัท อีบิซิเน็ต
ยังให้บริการในการจัดหลักสูตรอบรมให้เฉพาะหน่วยงาน ที่ต้องการหลักสูตรที่ตอบสนองกับความ
ต้องการเฉพาะด้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมสามารถกลับไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงกับวัตถุประสงค์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5125933
E-mail : Training@eBIZINET.com